Matt Jan Gerard Maassen-Pohlen

PRIVACYBELEID


natuur informatiepanelen.eu - naturlehrtafeln.eu
id-illustration-design.de - urftvalley.comPersoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) worden door mij alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

In overeenstemming met artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeer ik u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover ik alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking beslis. Bovendien informeer ik u hieronder over de componenten van derden die door mij worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens verwerken op eigen verantwoordelijkheid.

Mijn privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over mij als verantwoordelijke persoon
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking
IV. Aanvulling op de verklaring inzake gegevensbescherming betreffende de portefeuille op Pixels.com en andere aangelegenheden

I. Informatie over mij als verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen
id-illustration-design.de

Beeld-kunst-auteursrecht 712556 - VG-Bild Art Bonn

Bahnhofstrasse 52

53947 Nettersheim

Duitsland

Telefoon: +49 . 2486 . 223799

E-mail: contact(at)id-illustration-design(dot)de

BTW-nummer: DE120220303

Verantwoordelijk voor journalistieke en redactionele inhoud in tekst en beeld:

© Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen
v Bahnhofstrasse 52

53947 Nettersheim

Duitsland

E-mail: contact(at)id-illustration-design(dot)de


II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht op bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
correctie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (cf. ook art. 16 van de GDPR); onmiddellijke wissing van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 van de GDPR), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de GDPR, beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de GDPR;
de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers over te dragen (cf. ook art. 20 DSGVO);
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 van de GDPR).
Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, en 18 DSGVO. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desalniettemin heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers. U kunt uw verzoek sturen naar het adres dat in het impressum van de website staat.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hen betreffende gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Met name bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame is toegestaan. Stuur uw verzoek naar het in het impressum van de website vermelde adres.


III. Informatie over gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van mijn website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.


Contactverzoeken / contactmogelijkheden

Als u contact met mij opneemt via een contactformulier of e-mail, zullen de door u verstrekte gegevens worden gebruikt om uw verzoek te verwerken. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - zonder de verstrekking van deze gegevens kan ik uw aanvraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag afdoende is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.


Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan mij of aan mijn webruimteprovider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website bent gekomen (referrer URL), de website(s) van mijn website die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectieve toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van mijn website plaatsvindt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Mijn legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van mijn website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Zo niet, dan mogen de gegevens niet geheel of gedeeltelijk worden gewist tot de definitieve opheldering van een incident.


Verwerking van contracten

De door u verstrekte gegevens om gebruik te maken van mijn aanbod van goederen en/of diensten worden door mij verwerkt met het oog op de afwikkeling van de overeenkomst en zijn in die zin noodzakelijk. De sluiting en de uitvoering van het contract zijn niet mogelijk zonder de verstrekking van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Ik wis de gegevens wanneer het contract volledig is afgehandeld, maar daarbij moet ik de bewaartermijnen krachtens het belasting- en handelsrecht in acht nemen.

In het kader van de contractverwerking geef ik uw gegevens door aan de met de levering van goederen belaste transportonderneming of aan de financiële dienstverlener, voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor betalingsdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is dan Art. 6 (1) lit. b) DSGVO.


Verantwoordelijk voor de verwerking

Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen

Bahnhofstrasse 52

53947 Nettersheim

Duitsland

Tel +49 . 2486 . 223799

contact(at)id-illustration-design(dot)de

www.id-illustration-design.de

Voorbeeld van privacybeleid van de

advocatenkantoor Weiß & PartnerIV. Aanvulling op de algemene verklaring gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming op sociale media

Er zijn geen knoppen of links naar sociale media op mijn website geïnstalleerd. Niettemin is de verwijzing naar sociale media opgenomen in mijn verklaring inzake gegevensbescherming, aangezien ik daar overeenkomstige portefeuilles bijhoud.

Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto, CA 94304
USA
binnen de EU beheerd door Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van facebook zijn te vinden op https://www.facebook.com/policy.php kan worden benaderd

Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield
https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Facebook garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Privacybeleid betreffende PayPal als betalingsmethode

Er is geen knop of link naar de online betalingsprovider PayPal geïnstalleerd op mijn website. Niettemin is de verwijzing naar PayPal opgenomen in mijn verklaring inzake gegevensbescherming. Voor de aankoop van een werk is er in uitzonderlijke gevallen na contact de mogelijkheid van betaling onafhankelijk van deze website via Paypal. Voor de verkoop van mijn werken via fotoagentschappen, drukkerijen, galerijen is de betalingsmethode PayPal beschikbaar via hun webpresenties.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is
PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.,
2 2-24 Boulevard Royal
2449 Luxemburg
Luxemburg.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full kan bekeken worden

Privacybeleid voor de bijgewerkte presentatie - diashow - van mijn portfolio "Urft Valley Art" van werken gepubliceerd op pixels.com, die wordt geëxploiteerd in de VS.

Voor licenties en drukwerkproductie van mijn werken die in de VS worden verspreid, wordt op mijn website een diashow geïnstalleerd voor de weergave van de meest recente werken op verschillende sites van mijn domein. Voor deze presentatie van de diavoorstelling is een Java Script geïmplementeerd in de respectievelijke sites van mijn domeinen. Een link naar deze diashow leidt naar mijn portfolio https://urft-valley-art.pixels.com. Door de implementatie en het gebruik worden de gebruikelijke gegevens, zoals het IP-adres van de internetverbinding via welke de gebruiker toegang heeft tot de website, het browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang, aan Pixels.com doorgegeven.

Urft Valley Kunstportefeuille op pixels.com

Pixels.com
Hoofdkantoor
Pixels
2415 N. Geneva Terras
Chicago, IL 60614
USA

Het toepasselijke privacybeleid van mijn in de V.S. gevestigde portefeuille op Pixels.com kan worden gevonden op
https://urft-valley-art.pixels.com/termsofuse.html?document=privacypolicy kan bekeken worden

Privacybeleid betreffende fotoagentschappen en drukkerijen

Met mijn werken ben ik vertegenwoordigd met enkele portfolio's en winkels onder "Urft Valley Art" bij fotoagentschappen en hun partneragentschappen, mogelijk niet bij mij bekend, evenals drukkerijen voor posters, kunstdrukken en ander drukwerk, alsmede licenties wereldwijd. In veel gevallen zijn werken in het algemeen en via mijn naam of domeinnamen vooral visueel op het internet te bereiken. Voor deze publicaties gelden de respectieve voorschriften inzake gegevensbescherming van de verschillende internationaal opererende aanbieders of websiteexploitanten.< br>
Onder andere Zoonar

Zoonar GmbH Buttstraße 4
22767 Hamburg
Duitsland

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Zoonar zijn te vinden op
https://www.zoonar.de/privacy
kan bekeken worden

Urft Valley Art van mijn VS gebaseerde portfolio op pixels.com

Pixels.com
Hoofdkantoor

Pixels
2415 N. Geneva Terras
Chicago, IL 60614
USA

Het toepasselijke privacybeleid van mijn portfolio op Pixels.com kan worden gevonden op
https://urft-valley-art.pixels.com/termsofuse.html?document=privacypolicy kan worden bekeken op


FineArtAmerica
1450 2nd St Ste 177
Santa Monica
CA 90401-2302
USA

Het toepasselijke privacybeleid van mijn portfolio op Pixels.com kan worden bekeken op
https://fineartamerica.com/termsofuse.html?document=privacypolicy kan bekeken worden

Privacybeleid inzake het gebruik van mijn werken op websites van derden

Het kan gebeuren dat mijn werken op verschillende platformen zoals Pinterest, Etsy... met of zonder vermelding van naam of bron zonder mijn toestemming worden gepresenteerd en worden gevonden door omzeiling van auteursrechtelijke bescherming en toekenning van gebruiksrechten.


Privacybeleid betreffende diensten van VG Bild-Kunst en juridische dienstverleners

Bij gebruik van mijn werken zonder toestemming wordt informatie over de respectievelijke gebruikers en domeineigenaren overgedragen aan VG Bild-Kunst of, in geval van illegaal commercieel gebruik, wordt informatie over de inbreukmakers overgedragen aan juridische dienstverleners of automatisch door laatstgenoemden verzameld.

VG Bild-Kunst
Vereniging met rechtsbevoegdheid ingevolge door de staat verleende machtiging
Weberstr. 61
53113 Bonn
Duitsland

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)